Blog

Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Wykonywanie swoich obowiązków w pracy jest związane nie tylko z odpowiedzialnością, lecz także z ryzykiem zawodowym. Mając na uwadze zdrowie oraz komfort pracowników, a także zminimalizowanie potencjalnego zagrożenia, jakimi są m.in. wypadki w pracy, należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Jak ona przebiega?

Jak powinna być przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego?

Przebieg oceny ryzyka zawodowego można opisać w paru krokach. Pierwszy polega na zbieraniu informacji dotyczących danej firmy. Istotne są tu m.in. takie kwestie jak rodzaje stanowisk pracy, pracownicy, maszyny i urządzenia, jakie są wykorzystywane podczas pracy, zagrożenia z nimi związane, a także normy i przepisy połączone z wykonywaniem danych zadań. Po przeanalizowaniu tych danych można określić, jakie zagrożenia są związane z pracą na wskazanym stanowisku. Brane są pod uwagę np. takie kwestie jak poziom hałasu, śliska nawierzchnia, niewygodna pozycja, ilość pyłów czy też praca z substancjami chemicznymi.

Następnym krokiem jest oszacowanie ryzyka — może być ono duże, średnie lub małe. Brane jest tu pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków i chorób. Potem należy wprowadzić działania mające na celu zmniejszenie ryzyka. Ostatni krok to sporządzenie właściwej dokumentacji.

Kto tworzy ocenę ryzyka zawodowego?

Za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego odpowiedzialny jest pracodawca. Powinna ona być prowadzona przez osoby, znające zasady BHP. Dzięki temu można mieć pewność, że będą brane pod uwagę wszystkie aktualne przepisy, a także zasady BHP. To z kolei przełoży się na zwiększenie świadomości pracowników, wyeliminowanie zagrożeń związanych z pracą na danym stanowisku oraz wdrożenie środków zapobiegawczych.