Blog

Choroby zawodowe a przepisy BHP - co mówią?

Podejmowanie pracy na niektórych stanowiskach nierzadko wiąże się z chorobami zawodowymi. Według artykułu 2351 Kodeksu pracy należy przez nie rozumieć dolegliwość wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli można wskazać, z co najmniej wysokim prawdopodobieństwem, że pojawiła się ona u danej osoby przez działanie szkodliwych czynników dla zdrowia. Muszą one być obecne w danym środowisku pracy albo być związana bezpośrednio z wykonywaniem powierzonych obowiązków, co jest nazywane „narażeniem zawodowym”.

Choroby zawodowe a przepisy – co warto o nich wiedzieć?

Przede wszystkim warto zaznajomić się z listą chorób zawodowych, które są wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 roku. Wśród nich można znaleźć m.in.:

  • pylice płuc,
  • zatrucia wywołane przez substancje chemiczne,
  • choroby narządów głosu, np. guzki głosowe twarde,
  • przewlekłe popromienne zapalenie skóry,
  • nowotwór nosa i zatok przynosowych,
  • alergiczne zapalenie spojówek.

Trzeba wiedzieć, że pracodawca ma obowiązek podejmować działania, które mają na celu zminimalizowanie występowania tego typu dolegliwości. W dowiedzeniu się jak im przeciwdziałać mogą pomóc szkolenia BHP. Kierujący daną firmą musi też ustalić przyczyny pojawienia się choroby, a także zapewnić pracownikom realizację zleceń lekarskich.


Jak należy udokumentować chorobę zawodową? Kwestie te reguluje Rozporządzenie z 1 sierpnia 2002. Zgłoszenia dolegliwości związanej z pracą może dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca, a także lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne. Jeśli pojawiają się jakieś alarmujące objawy, trzeba o nich poinformować właściwego okręgowego inspektora pracy oraz właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W Rozporządzeniu można znaleźć dokładny sposób  dokumentowania chorób np. posiadanie skierowania na badania, karty oceny narażenia zawodowego czy też decyzji stwierdzającej dolegliwość. Warto też zapoznać się z treścią ustawy z 30 października 2002 roku (Dz.U.2020.984), ponieważ są w niej zawarte informacje dotyczące zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.