menu

O nas

BHP Proper - Doradztwo i Obsługa firm w zakresie BHP i PPOŻ

logo bhp proper

Firmę BHP - Proper założyliśmy z myślą o wszystkich pracodawcach, którzy z powodu nadmiaru obowiązków nie mają już czasu, aby pamiętać o wymogach związanych ze szkoleniami bhp, badaniach lekarskich, ocenie ryzyka zawodowego i szeregu innych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy kompleksową i stałą obsługę Państwa firmy w formie outsourcingu i/lub usługi doraźne, jak szkolenia bhp, czy ocenę ryzyka zawodowego. Gwarantujemy pełny profesjonalizm świadczonych usług z uwzględnieniem specyfiki firmy i oczekiwań zleceniodawcy, indywidualne i elastyczne podejście do każdego Klienta, realizowane przez wysoko kwalifikowaną kadrę ekspertów. Naszym priorytetem jest wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy tak, aby nasi Klienci byli pewni, że w ich przedsiębiorstwie spełnione są wymagania prawne w tym zakresie.Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, działającą na terenie województwa małopolskiego i województw sąsiednich.

W ramach współpracy oferujemy:

 • organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp – instruktaż ogólny, szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych oraz szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • reprezentowanie pracodawcy przed Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwową Inspekcją Pracy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiary natężenia oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach pracy zgodnie z Polską Normą
 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy
 • pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przeprowadzanie przeglądów stanowisk pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz pomieszczeń pracy w zakresie bhp wraz z przedstawieniem wniosków mających na celu likwidację stwierdzonych uchybień
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • sporządzanie rocznych analiz stanu bhp w zakładzie pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy
 • pomoc przy badaniach i pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach
  b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy

Zajmiemy się także:

 • organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • organizacją szkoleń z zakresu transportu towarów niebezpiecznych (ADR)
 • opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • szkoleniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej