O nas

Firma BHP-Proper- szkolenia, kursy oraz doradztwo

logo bhp proper

Nadmiar obowiązków związanych z prowadzeniem firmy sprawia, że wielu pracodawców nie jest w stanie pamiętać o przepisach dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz wynikających z nich obowiązkach, a także badaniach lekarskich, czy ocenie ryzyka zawodowego. Z myślą o nich powołaliśmy do życia firmę BHP-Proper, która zapewnia kompleksową obsługę w tej dziedzinie.


Prowadzimy specjalistyczne szkolenia w zakresie BHP dla pracowników, kadry kierowniczej oraz pracodawców. Zarówno te wstępne, jak i okresowe. W swojej ofercie mamy również wykonanie oceny ryzyka zawodowego oraz organizację różnorodnych badań i pomiarów środowiska pracy. Wszystkie usługi świadczymy w formie outsourcingu i/lub doraźnie.


Przeprowadzając szkolenia i kursy BHP oraz wykonując inne zawarte w ofercie usługi zawsze dostosowujemy swoje działania do specyfiki firmy i oczekiwań zleceniodawcy. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych ekspertów, którzy wykazują się nie tylko dużą wiedzą, ale również indywidualnym i elastycznym podejściem do każdego Klienta. Naszym priorytetem jest wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy tak, aby nasi Klienci byli pewni, że w ich przedsiębiorstwie spełnione są wymagania prawne w tym zakresie. Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, która działa w Krakowie oraz na terenie całego województwa małopolskiego, a także sąsiednich województw.

W ramach współpracy oferujemy:

 • organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP – instruktaż ogólny, szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych oraz szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • reprezentowanie pracodawcy przed Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwową Inspekcją Pracy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych,
 • wykonanie badań i pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach pracy zgodnie z Polską Normą,
 • wykonanie badań i pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach pracy zgodnie z Polską Normą,
 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • doradztwo BHP - w zakresie stosowania przepisów oraz zasad dotyczących tej dziedziny,
 • przeprowadzanie przeglądów stanowisk pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz pomieszczeń pracy w zakresie bhp wraz z przedstawieniem wniosków mających na celu likwidację stwierdzonych uchybień,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • sporządzanie rocznych analiz stanu BHP w zakładzie pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy
 • pomoc przy badaniach i pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach
  b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy

Zajmiemy się także:

 • organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • organizacją szkoleń z zakresu transportu towarów niebezpiecznych (ADR)
 • opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • szkoleniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamieszczonymi na naszej stronie!