menu

Szkolenia BHP

Szkolenie okresowe metodą samokształcenia kierowanego umożliwia uzyskanie, zaktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez opracowane materiały szkoleniowe, które przekazujemy  drogą elektroniczną uczestnikom szkolenia, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji telefonicznych lub mailowych z naszym wykładowcą.

Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem MGiP w sprawie szkoleń bhp prowadzimy szkolenia wstępne dla zatrudnianych pracowników wszystkich grup zawodowych w formie stacjonarnego instruktażu ogólnego na terenie Państwa firmy (szkolenie grupowe) lub organizowanych w naszej sali szkoleniowej (otwarte szkolenia indywidualne).

Zgodnie z Kp oraz Rozporządzeniem MGiP w sprawie szkoleń bhp prowadzimy szkolenia okresowe dla pracowników wszystkich grup zawodowych:

Szkolenie dedykowane dla pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji zgodnie z wymogami Kp.

Organizujemy szkolenie rekomendowane dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z wymogami Kp.