Blog

Home office a przepisy BHP

Epidemia koronowirusa, z którą obecnie mierzy się cały świat, coraz częściej wymusza na pracodawcach i pracownikach konieczność pracy zdalnej, w przepisach nazywanej telepracą, potocznie Home Office. Jest to praca, wykonywana na podstawie umowy o pracę, jednak w innym miejscu, niż siedziba firmy. Wywiązywanie się z obowiązków, a także raportowanie efektów pracy w pracy zdalnej odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Ponieważ jest to praca, świadczona w ramach umowy o pracę, stosuje się do niej część przepisów BHP. Ze względu jednak na fakt, iż pracownik swoje obowiązki wykonuje w domu, nie wszystkie przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy będą adekwatne. Sprawdź w naszym wpisie, jak przepisy BHP mają się do Home Office.

Czy pracując zdalnie trzeba przejść szkolenie BHP?

Przede wszystkim praca zdalna nie zwalnia z obowiązku przejścia wstępnego szkolenia BHP, co łączy się z faktem, iż wykonywana jest ona na podstawie umowy o pracę. Przy umowie o pracę szkolenie BHP jest obowiązkowe dla każdego pracownika. Niewiele zmienia się także, jeśli chodzi o wypadki przy pracy. W przypadku Home Office miejscem świadczenia pracy jest miejsce zamieszkania pracownika, a zatem wypadek, który zdarzył się w domu w godzinach pracy ustalonych z pracodawcą traktowany jest na równi z wypadkiem w siedzibie pracodawcy.

Do czego zobowiązany jest pracodawca, kierując do pracy zdalnej?

Zgodnie z zasadami BHP pracodawca, kierując pracownika do pracy zdalnej, ma obowiązek zapewnienia mu odpowiedniego stanowiska pracy, spełniającego normy bezpieczeństwa. Musi także dostarczyć pracownikowi sprzęt elektroniczny, niezbędny do wykonywania przez niego swoich obowiązków, ubezpieczyć dostarczone wyposażenie oraz pokryć koszty związane z:

  • instalacją urządzeń,
  • serwisem sprzętu,
  • eksploatacją urządzeń,
  • konserwacją urządzeń.

Zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikowi dostępu do pomocy technicznej, a także przeprowadzenie dla niego niezbędnych szkoleń z obsługi urządzeń.

Jakich wymogów BHP pracodawca nie musi spełniać w przypadku Home Office?

Jeśli pracownik świadczy usługę pracy w siedzibie pracodawcy, to jego zwierzchnik ma obowiązek zadbać o higienę i bezpieczeństwo pomieszczenia. Sytuacja wygląda inaczej, gdy pracownik świadczy pracę w ramach pracy zdalnej. Wówczas to on musi zadbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenia, w którym wykonuje pracę, a także o stan jego wyposażenia technicznego i sprawność środków ochrony indywidualnej. W przypadku pracy zdalnej pracodawca zostaje zwolniony również z obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Można zatem uznać, że Home Office jest jedną z form pracy, świadczonych na podstawie umowy o pracę i jako taka, podlega określonym przepisom Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.