Blog

Jak wyglądają szkolenia BHP w dobie pandemii?

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mają kluczowe znaczenie w każdej branży. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest więc przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników oraz regularne szkolenie pracowników stałych w tzw. szkoleniach okresowych w zakresie bezpiecznego wykonywania obowiązków. Mimo pandemii koronawirusa i związanego z nią kryzysu wiele firm wciąż prowadzi rekrutacje i przyjmuje do pracy nowe osoby. Obostrzenia sanitarne nie zwalniają pracodawców z konieczności zapewnienia podwładnym odpowiednich warunków pracy oraz poinformowania ich o zasadach BHP. W kwestii formy szkoleń wprowadzono jednak zasadnicze zmiany, które zostały zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21.

Czego dotyczą zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń BHP w okresie pandemii?

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii jedyną dopuszczalną formą szkoleń z zakresu BHP są szkolenia przeprowadzane w formie elektronicznej. Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2020 roku wyjątkiem jest jedynie instruktaż stanowiskowy dotyczący pracowników na stanowiskach robotniczych, zatrudnionych na stanowiskach, które są narażone na działanie czynników niebezpiecznych i przenoszenia osób na to stanowisko oraz uczniów i studentów odbywających praktykę zawodową. W przypadku okresowych szkoleń BHP natomiast, jeśli termin ich przeprowadzenia przypada na czas pandemii, nie ma konieczności ich organizowania, ze względu na ich automatyczne przedłużenie do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w sytuacji, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii.

Jak przeprowadza się szkolenia BHP podczas pandemii?

W naszej firmie szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie BHP odbywają się w formie tzw. samokształcenia kierowanego. Samokształcenie kierowane polega na samodzielnej nauce pracowników biorących udział w kursie z dostarczonych zdalnie przez naszą firmę materiałów edukacyjnych. Szkolenia elektroniczne zgodnie z nowymi przepisami ograniczają możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez maksymalne ograniczenie kontaktu między uczestnikami kursu oraz szkoleniowcami. Dają również swobodę korzystania z materiałów edukacyjnych umieszczonych na platformie e-learningowej w różnych miejscach oraz o dowolnej porze. Jednym warunkiem dostępu do treści instruktażowych jest sprawne połączenie internetowe.

Dodatkową zaletą takiej formy szkoleń BHP jest możliwość ciągłego kontaktu ze specjalistami w dziedzinie BHP w  trakcie trwania szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego. Kontakt ze szkoleniowcami umożliwia uczestnikom kursu bieżące zadawanie pytań oraz otrzymywanie odpowiedzi dotyczących nurtujących ich kwestii w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zwieńczeniem okresowego szkolenia BHP organizowanego przez naszą firmę jest zdalny egzamin sprawdzający przyswojoną wiedzę przeprowadzany w formie testu. Test składa się z pytań zamkniętych, a uzyskanie z niego pozytywnego wyniku jest jednoznaczne z wystawieniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.