Blog

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy

Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy pozostaje nieprawidłowe zachowanie się pracownika, czyli nieprzestrzeganie przez niego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W niektórych branżach jednak wyróżnia się także inne przyczyny wypadków. Zanim je poznamy, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym właściwie jest wypadek przy pracy.

Jaka jest definicja wypadku przy pracy?

To, jakie zdarzenie uważane jest za wypadek przy pracy, reguluje artykuł 3 ustęp 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wedle zawartej w ustawie definicji, wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przez przyczynę zewnętrzną i spowodowało uraz lub śmierć pracownika. Aby było uznane za wypadek przy pracy, musi ono nastąpić w związku z wykonywaniem pracy, czyli:

  • wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, w tym nawet bez jego wyraźnego polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Za wypadek przy pracy uznaje się także wypadek, któremu pracownik uległ w trakcie podróży służbowej, podczas szkolenia służbowego z zakresu samoobrony lub podczas wykonywania zadań zleconych przez organizacje związkowe, działające u pracodawcy.

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy?

Niestety, wciąż za większość wypadków przy pracy (około 90%) odpowiadają sami pracownicy, dlatego tak ważne jest przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia BHP przed podjęciem przez nich zawodowych obowiązków. W budownictwie za wypadki przy pracy odpowiadają także niewłaściwy stan czynnika materialnego lub jego brak, niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym, zła organizacja pracy i nieprawidłowa organizacja stanowiska pracy. W transporcie, oprócz wyżej wspomnianych przyczyn wśród powodów wypadku wymienia się także samowolne zachowanie się pracownika. Stanowi ono przyczynę 6% wypadków.

Oprócz szkoleń BHP oferujemy także przeprowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników, szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.