Blog

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

W tematyce szkoleń z zakresu bhp nie należy zapominać o nowym rozporządzeniu sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Szczególnie prowadząc szkolenia bhp w zakładach pracy, gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

W dniu 21.08.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12.06.2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

W wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zamieszczonym w rozporządzeniu dodano nowe substancje (m.in.: difenyloaminę; 4-chloro-3-metylofenol, czy eter tert-butyloetylowy ).

Ponadto została zmieniona wartość dopuszczalna dla krzemionki krystalicznej kwarc krystobalit - frakcja respirabilna. Obniżono również wartość NDS z 0,3 mg/m3 do 0,1 mg/m3 dla pyłów zawierających powyżej 50% krystalicznej krzemionki.

Dokonano również zmiany w załączniku nr 2,  w części C zmieniono punkt 2.

Szcegółowe informacje w  Dz. U. 2018, poz. 1286.