Blog

Obowiązkowa dokumentacja BHP w firmie. Co powinna uwzględniać?

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli elementów składających się na skrót BHP, jest obowiązkiem pracodawcy. Duże znaczenie ma nie tylko zapewnienie komfortu w praktyce, ale także udokumentowanie takiego stanu rzeczy. Według polskiego prawa każda firma ma obowiązek tworzenia odpowiedniej dokumentacji BHP, na którą składa się wiele różnorodnych wykazów, rejestrów i zarządzeń. O czym należy pamiętać? I jakie dokumenty należy koniecznie gromadzić? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

 

Co powinna zawierać dokumentacja BHP?

Dokumentacja BHP tworzona i przechowywana w każdej firmie powinna obejmować przede wszystkim: 

  • dokumentację wypadkową, czyli akta dotyczące wypadków, które miały miejsce w drodze do pracy i z pracy (dużą rolę odgrywają m.in. wyjaśnienia poszkodowanego, informacje złożone przez świadków, dowody zgromadzone przez policję, a także dokumentacja medyczna); akta dotyczące wypadków przy pracy (w tym wyjaśnienia poszkodowanego, informacje zebrane od świadków, dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie urazu, protokół powypadkowy, polecenie powypadkowe, statystyczna karta wypadku),
  • wykazy, w tym obowiązkowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, wykaz prac wzbronionych młodocianym, wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
  • rejestry, w tym rejestr wypadków przy pracy, rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, rejestr prac, wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym czy mutagennym, rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia, rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia, rejestr maszyn i urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu oraz książki rewizyjne urządzeń/ książki konserwacji dla urządzeń transportu bliskiego,
  • zarządzenia, w tym zarządzenie o szkoleniu pracowników w dziedzinie BHP, zarządzenie o przydziale odzieży oraz obuwia roboczego, zarządzenie o powołaniu komisji do spraw BHP,
  • wyniki przeglądów i pomiarów, w tym wyniki przeglądów i pomiarów obiektów budowlanych, wyniki przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej oraz przeglądów i pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, czy sprzętu przeciwpożarowego.

O czym pamiętać?

Warto pamiętać, że prowadzenie dokładnej dokumentacji BHP jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, a wszelkie niedopatrzenia w tej kwestii wiążą się z odpowiedzialnością. Niezwykle ważne jest więc systematyczne analizowanie i aktualizowanie każdego rodzaju dokumentów oraz przechowywanie ich w bezpiecznym, niedostępnym dla osób niepowołanych miejscu.

Jednym z podstawowych dokumentów, o którym należy pamiętać jest dokumentacja szkoleń nowozatrudnionych pracowników. Poza tym zgodnie z Art. 209(2). § 1 Kodeksu pracy: ,,W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany: 2) niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne" pracodawca ma obowiązek przygotowania odpowiednich procedur mających zastosowanie w sytuacjach zarówno zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych - takich jak pożar, czy niekontrolowany wybuch.

Nasza oferta

Widać więc, że dopilnowanie wszystkich koniecznych formalności, nie jest sprawą prostą. Dlatego jeśli prowadzisz firmę i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, skorzystaj z naszej oferty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy szereg usług, które pozwolą Ci zyskać pewność, że Twoja firma spełnia wszelkie standardy BHP.

Proponujemy m.in.:

  • profesjonalne doradztwo BHP, oparte na aktualnie obowiązujących przepisach polskiego prawa oraz doświadczeniu naszych specjalistów,
  • audyty BHP,
  • przygotowanie pracodawców do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej,
  • wdrożeniu systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy.