Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale Dziesiątym Kodeksu pracy do obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia zatrudnionych pracowników. To właśnie do jego zadań należy dopilnowanie wykonania niezbędnych czynności przed dopuszczeniem osób zatrudnionych do pracy.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

W zakładach pracy odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy. Powinien on swoje obowiązki w tym zakresie pełnić zarówno wobec pracowników zatrudnionych na mocy umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych, do których należą umowa zlecenie i umowa o dzieło; a także wobec osób wykonujących na terenie zakładu działalność gospodarczą na własny rachunek, lub przebywających na jego terenie. Według przepisów Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na takie kwestie jak:

  • organizacja pracy w sposób zapewniających bezpieczne i higieniczne wykonywanie obowiązków,
  • zapewnienie przestrzegania w firmie przepisów i zasad w zakresie BHP,
  • usuwanie uchybień,
  • reakcja na potrzeby w zakresie BHP i doskonalenie istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników z uwzględnieniem zmieniających się warunków wykonywania pracy,
  • działania profilaktyczne mające na celu ochronę zdrowia pracowników młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych,
  • wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
  • wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Koszty ponoszone w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą obciążać pracowników, a ich pokrywanie należy do pracodawcy. Powinien on również poinformować zatrudnionych o zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą i zasadach postępowania w razie awarii lub innych sytuacji groźnych dla zdrowia lub życia pracowników.

Szkolenia BHP

Zanim przedsiębiorca zatrudni nowego pracownika, musi zorganizować mu szkolenie BHP dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Podczas szkolenia pracodawca przekazuje pracownikowi instrukcje związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku. Oprócz tego powinien on poinformować nowo zatrudnioną osobę z jakimi zagrożeniami dla zdrowia lub życia może on spotkać się w zakładzie pracy i jak należy postępować w razie ich wystąpienia. Tego typu szkolenie odbywa się w godzinach pracy, a jego koszt pokrywa pracodawca.

Prowadzenie zadań z zakresu BHP

Obowiązkiem pracodawcy, oprócz wymienionych wyżej zadań, jest także odbywanie szkoleń związanych z ciążącą na nim odpowiedzialnością. Przedsiębiorca zatrudniający ponad 100 pracowników musi stworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. W przeciwnym razie wykonywanie zadań służby BHP powierzone zostaje pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pod pewnymi warunkami pracodawca może też sam wykonywać te zadania.