Jak często należy przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?

Jak często należy przeprowadzać szkolenia z zakresu BHP?

kask chroniący głowę na budowie

Wstępne szkolenia z zakresu BHP przeprowadzane są jednorazowo, zanim pracownik zostanie dopuszczany do pracy u swojego pracodawcy.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy w wyniku zmian organizacyjno-technicznych na danym stanowisku pracy, albo przeniesienia pracownika na inne stanowisko szkolenia te trzeba powtórzyć. Z kolei okresowe szkolenia bhp należy powtarzać cyklicznie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w art. 237 11a pracodawca zobowiązany jest konsultować się z przedstawicielami pracowników w kwestii wszelkich działań związanych ze szkoleniami pracowników z zakresu BHP. Dotyczy to takich aspektów jak forma prowadzenia, czas trwania i częstotliwość tego typu szkoleń. Z drugiej jednak strony w § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy znaleźć można bezwzględnie obowiązujące wytyczne co do częstotliwości okresowych szkoleń bhp.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy przeprowadzać nie rzadziej niż:
a) co roku – dotyczy to stanowisk, gdzie wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (prace te wymienione są w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy);
b) co trzy lata – dotyczy stanowisk robotniczych;
c) co pięć lat – w przypadku pracodawców oraz innych osób zajmujących kierownicze stanowiska (dotyczy to kierowników, mistrzów i brygadzistów), a także pracowników inżynieryjno-technicznych (technologów i organizatorów produkcji, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, projektantów), pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób wypełniających jej zadania, a także zajmujących stanowisko wiążące się z narażeniem na czynniki uciążliwe, niebezpieczne bądź szkodliwe dla zdrowia lub z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
d) co sześć lat – dotyczy stanowisk biurowych i administracyjnych.

Przepisy określają również w jakim czasie powinno odbyć się pierwsze szkolenie okresowe bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku pracodawców i osób kierujących pracownikami musi ono zostać przeprowadzone w okresie do sześciu miesięcy począwszy od momentu rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Pozostali pracownicy pierwsze szkolenie okresowe bhp powinni przejść w okresie do dwunastu miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy.

Zdarzają się też sytuacje, kiedy pracownik może zostać zwolniony z pierwszego szkolenia okresowego bhp. Dotyczy to osób, które mogą przedstawić aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie wymaganych szkoleń u innego pracodawcy, albo w tym czasie odbyły wymagane szkolenia okresowe na innym stanowisku, o ile program tych szkoleń swoim zakresem tematycznym obejmuje zagadnienia obowiązujące na nowo objętym stanowisku.