Blog

Od czego zależy częstotliwość szkoleń BHP?

Przeprowadzanie szkoleń BHP to nieodzowna część prowadzenia działalności wielu firm. O tym, kto, z jakich, jak często szkoleń BHP powinien skorzystać, mówią wyraźnie przepisy prawa pracy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak często zatem organizować należy szkolenia BHP? Od czego zależy ich częstotliwość?

Szkoleń BHP pracownicy nie mają możliwości uniknąć. Pracodawcy muszą nie tylko zapewniać odpowiednie warunki pracy, ale też odpowiednio „przygotować” pracownika do wykonywanego przez niego zawodu poprzez chociażby system szkoleń BHP. To one uczą pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa higieny i pracy, czy też sposobem wykonywania przez niego obowiązków wynikających z zajmowanego przez niego stanowiska. Szkolenia te nie są bezterminowe, wymagają regularnego powtarzania, uaktualniania.

Jak często należy przechodzić szkolenia BHP?

Tu odpowiedź nie jest jednoznaczna. Są branże, których ważność szkolenia BHP jest dłuższa, a są takie zawody, które wymagają powtarzania szkolenia BHP co roku. Częstotliwość szkoleń BHP zależy zatem od zajmowanego przez pracownika stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy. Ważne jest pilnowanie terminów szkoleń, gdyż według obowiązujących przepisów szkolenia BHP muszą dobywać się (powtarzać) w czasie trwania stosunku pracy, by utrwalić właściwe zachowania, postawę związaną z warunkami pracy i wykonywanych w związku z zajmowanym stanowiskiem pracy.

Co roku muszą szkolić się pracownicy, którzy są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, których wykonywane prace są szczególnie niebezpieczne (istnieje duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenia wypadkowego). Rzadziej, bo raz na 3 lata powinni być przeszkalani pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze. Raz na 5 lat szkoleniu podlega pracodawca i kierownicy nadzorujący pracę innych osób, zwłaszcza mistrzowie i brygadziści. Do tej grupy zalicza się też pracowników inżynieryjno-technicznych, technologów i organizatorów produkcji, projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, pracowników służby BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP, a także pracowników narażonych na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia. Ostatnią grupą pracowników, którzy powinni być przeszkalani raz na 5 lat, stanowią pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Kto powinien być szkolony co 6 lat, a kto nie musi mieć szkoleń okresowych?

Co 6 lat powinni szkoleniu BHP być poddawani pracownicy administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono. Co do pracowników, którzy nie muszą przechodzić szkoleń okresowych, będą to pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.