Blog

Pożar w budynku. Jak właściwie się zachować?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, pracodawca ma obowiązek zorganizowania w zakładzie pracy dwóch rodzajów szkoleń: szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz szkolenia PPOŻ, czyli przeciwpożarowego. Szkolenie przeciwpożarowe może albo zostać włączone w zakres szkolenia BHP, albo też może zostać przeprowadzone w ramach samodzielnego kursu. 

Zasady przeprowadzania szkoleń BHP oraz ich zakres reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.2004 nr 180, poz.1860, natomiast kurs przeciwpożarowy opracowujemy na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Dz. U. 2020, poz. 961 tekst jednolity oraz Kodeksu Pracy. Jak przebiegają oba rodzaje szkoleń?

Na czym polega szkolenie przeciwpożarowe?

Organizowane przez nas szkolenia przeciwpożarowe mają za zadanie uświadomić uczestnikom kursu, jak się właściwie zachować w trakcie pożaru w budynku. Dzięki zdobytej wiedzy będą oni w stanie ochronić własne życie, a także poprawić bezpieczeństwo mienia firmy. Odbyte szkolenie PPOŻ przyczyni się do właściwego reagowania pracowników w sytuacjach pożaru oraz uzmysłowi im, jak zapobiegać zaprószeniu i rozprzestrzenianiu się ognia.

Program oferowanego przez nas szkolenia przeciwpożarowego obejmuje organizację ochrony przeciwpożarowej w firmie, wskazanie potencjalnych źródeł zagrożeń pożarowych, wskazanie przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. W czasie kursu uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak ewakuować ludzi i mienie oraz jak używać podręcznego sprzętu gaśniczego. Część zagadnień obejmuje także tematy, związane z zapobieganiem zaprószenia pożaru.

Do czego zobowiązany jest pracodawca w sprawie PPOŻ?

W odwołaniu do art. 209¹§1 pkt 2 lit. b. Kodeksu Pracy pracodawca ma w obowiązku wyznaczyć dedykowane osoby do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Na czym polega szkolenie BHP?

Nasza firma zajmuje się także przeprowadzaniem szkoleń BHP, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U.2004 nr 180, poz.1860. Zgodnie z Rozporządzeniem, szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe.

Szkolenia wstępne organizowane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy i mają na celu zapoznanie go z zasadami bezpieczeństwa w jego miejscu pracy. Podczas organizowanego przez nas wstępnego szkolenia BHP omawiane są również prawa i obowiązki pracowników oraz najważniejsze przepisy kodeksu pracy. W trakcie kursu szczegółowo omawiany jest regulamin pracy, przepisy przeciwpożarowe oraz zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Szkolenie okresowe z kolei ma za zadanie aktualizację i ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia wstępnego. Przeprowadza się do sześciu (pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami) lub dwunastu miesięcy od daty zatrudnienia. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne - nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych szkolenie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lat. Na pozostałych stanowiskach szkolenia okresowe należy organizować nie rzadziej niż raz na 5 lat.