Badania i pomiary czynników szkodliwych

Badania i pomiary czynników szkodliwych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. Nr 33, poz. 166)

pracodawca ma obowiązek wskazać czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy, a następnie wykonać pomiary ich stężeń lub natężeń. Na wykonanie wymienionych badań i pomiarów ma 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Mając na uwadze powyższy obowiązek nałożony przez ustawodawcę firma BHP-Proper proponuje doradztwo w określeniu czynników podlegających badaniom i pomiarom, pomoc w wyborze uprawnionego (akredytowanego) laboratorium oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji. Dokumentami, które należy sporządzić jest karta badań i pomiarów oraz rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy. Wzory wyżej wymienionych dokumentów określa załącznik nr 1 i 2 rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Wyniki badań i pomiarów udostępnia się pracownikom w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Rejestr czynników szkodliwych oraz karty badań i pomiarów należy przechowywać przez okres 40 lat, natomiast wyniki badań i pomiarów przez okres 3 lat, licząc od daty ich wykonania.

Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się