Jak często powinny odbywać się szkolenia BHP pracowników?

Jak często powinny odbywać się szkolenia BHP pracowników?

Jak często powinny odbywać się szkolenia BHP pracowników?

Zorganizowanie szkoleń BHP dla pracowników to obowiązek pracodawcy. Zależnie od zajmowanego przez nich stanowiskach, kursy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone z różną częstotliwością i w odpowiedniej formie.

Szkolenia BHP – jak często?

Okresowe szkolenia BHP mają na celu utrwalać wiedzę z tego zakresu oraz zapoznać z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w zakładzie pracy. Ich częstotliwość zależna jest także od charakteru wykonywanej pracy.

Raz na 1 rok szkolenia okresowe muszą odbywać pracownicy na stanowiskach robotniczych związanych z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych (duże zagrożenie dla zdrowia lub zagrożenie wypadkiem); ma ono formę instruktażu na stanowisku pracy i wykładu, powinno trwać nie mniej niż 6 godzin.

Raz na 3 lata w okresowych szkoleniach BHP powinni wziąć udział pracownicy na stanowiskach robotniczych, a czas kursu i jego forma jest taka sama jak w poprzednim przypadku.

Raz na 5 lat w szkoleniu przybierającym formę kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego mają obowiązek odbyć:

  • Pracodawcy oraz inne osoby kierujące innymi pracownikami, a więc kierownicy, mistrzowie i brygadziści – 12 godzin szkolenia;
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, a także projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych – 12 godzin szkolenia;
  • Pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania tej służby – 24 godziny szkolenia, w tym 3 godziny ćwiczeń;
  • Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP – 6 godzin szkolenia.

Raz na 6 lat szkolenie okresowe z zakresu BHP trwające co najmniej 6 godzin muszą odbyć pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których nie wymieniono wyżej.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia w obrębie zakładu pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i działania mające na celu zwalczanie pożarów i ewakuację pracowników. Pracodawca może też sam wykonywać te działania, jeśli zatrudnia tylko pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych. Sposób postępowania w sytuacjach stanowiących zagrożenie powinien być dostosowany do rodzaju i zakresu działalności zakładu pracy, liczby pracowników i innych osób znajdujących się na jego terenie, a także od poziomu i rodzaju zagrożeń.

Zakres szkoleń BHP

Przepisy prawa nie zawierają szczegółowych informacji dotyczących zakresu szkoleń, jakie powinny odbywać osoby wyznaczone w przedsiębiorstwie do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań mających na celu zwalczanie pożarów i ewakuację pracowników. Dlatego też zostało przyjęte, że szkolenia kierunkowe dla tych pracowników obejmować będą swoim zakresem pierwszą pomoc przedmedyczną, zwalczanie pożarów oraz ewakuację pracowników i mogą być systematyzowane podczas zwykłych szkoleń BHP.

Warto przy tym wspomnieć, że osoby wyznaczone do czynności związanych z ochroną przeciwpożarową i ewakuacją nie muszą posiadać specjalistycznych kwalifikacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku (w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) osoby te powinny ukończyć szkolenie w dziedzinie BHP. Centralny Instytut Ochrony Pracy wyjaśnia, że w załączniku do tego rozporządzenia zawarte są ramowe programy szkolenia i problematyka ochrony przeciwpożarowej. Pracodawca lub jednostka prowadząca szkolenia BHP są odpowiedzialni  za to, aby wstępne lub okresowe szkolenia BHP zostały przygotowane zgodnie ze stanowiskami występującymi w zakładzie pracy, a także z uwzględnieniem szkolenia pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Szkolenia te ponadto powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie.