Ocena ryzyka dla stanowiska

Ocena ryzyka dla stanowiska

Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska odgrywa znaczącą rolę w procesie nadzoru nad stanowiskami pracy zapewniając identyfikację możliwych źródeł zagrożeń dla danego stanowiska pracy, określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, możliwe skutki  wystąpienia zagrożeń oraz środki ochrony przed tymi zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego powinna objąć wszystkie stanowiska pracy, zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne. Aby to zapewnić, należy przeanalizować strukturę organizacyjną w celu określenia, jakie stanowiska stacjonarne można wydzielić na analizowanych obszarach i jakie zadania są wykonywane przez osoby na nich pracujące; należy przy tym uwzględnić zadania związane z normalnym przebiegiem procesu technologicznego, jak również zadania pomocnicze, takie jak np. konserwacja czy też sprzątanie. Należy również zidentyfikować wszystkie stanowiska niestacjonarne, czyli takie, na których miejsce wykonywania pracy się zmienia i ustalić, jakie zadania są wykonywane przez pracowników na tych stanowiskach, oraz kto na nich pracuje.
Przykładowo ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska przeprowadzamy metodą wg Polskiej Normy PN-N 18002  wykonując etapami następujące czynności:

ETAP 
I NAZWA I OPIS STANOWISKA: WYMOGI DLA POMIESZCZEŃ I DANEGO STANOWISKA PRACY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW, RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY
II IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ DLA DANEGO STANOWISKA
III OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO DLA DANEGO STANOWISKA I PORÓWNANIE DO DOPUSZCZALNEGO WG PRZYGOTOWANEGO SCHEMATU
IV OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH I/LUB ZAPOBIEGAWCZYCH.
V ZAPOZNANIE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU Z DOKONANĄ OCENĄ RYZYKA ZAWODOWEGO
VI OKRESOWA WERYFIKACJA DOKONANEJ OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się