Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Firma BHP Proper oferuje Państwu swą pomoc w dokonaniu prawnej kwalifikacji wypadku, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji powypadkowej:

W myśl art. 234 Kodeksu pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany :

 • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
 • ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku
 • zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom
 • niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Pracodawca jest obowiązany także:
 • powołać zespół powypadkowy
 • sporządzić niezbędną dokumentację
 • prowadzić rejestr wypadków przy pracy
 • przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat

Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Definicja:
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy
Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się