Audyt BHP

Audyt BHP

W celu zapewnienia naszym Klientom najwyższego poziomu świadczonych usług przeprowadzamy również audyty wewnętrzne z zakresu bhp, czyli kontrolę warunków pracy.

Audyty BHP

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami BHP.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca.

Obowiązujące przepisy bhp nakładają na pracodawcę szereg zadań i obowiązków. Niedopełnienie ich grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania wypadku przy pracy może grozić stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną, roszczeniami poszkodowanych i ich rodzin.

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwia zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta i może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

Zakres audytu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy budynku obejmuje w szczególności sprawdzenie:

 • warunków pracy;

 • pracy komisji BHP;

 • funkcjonowania systemu pierwszej pomocy w razie wypadku;

 • wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy;

 • sposobu zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia;

 • oceny ryzyka zawodowego;

 • aktualności szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • rejestrów wypadów przy pracy i wprowadzonych działań prewencyjnych;

 • prawidłowości stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej;

Z audytu sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami.

W przypadku stwierdzonych niezgodności bądź uchybień audyt jest poszerzony o wskazówki jak doprowadzić do stanu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz jak podnieść poziom bezpieczeństwa pracy.

Analiza roczna stanu BHP

W ramach oferowanej obsługi , co najmniej raz w roku, opracujemy i przedstawimy okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierającą propozycje działań zapobiegających zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków i komfortu pracy.
Roczna analiza stanu bhp, to udzielenie odpowiedzi na pytania:

Roczna analiza stanu bhp, to udzielenie odpowiedzi na pytania:
 • Czy zostały zrealizowane przez pracodawcę wszystkie przewidziane prawem obowiązki?
 • Czy w analizowanym okresie wystąpiły jakieś zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa?
 • Jakie działania należy podjąć w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa?

Przeprowadzona przez naszych ekspertów analizy pozwala pracodawcy na wdrożenie planu działań zapobiegawczych i naprawczych oraz pomaga w oszacowaniu kosztów związanych z planowanymi działaniami.
Dokonamy również porównania analizowanych zagadnień z latami ubiegłymi, co pozwoli na wprowadzenie kompleksowych działań, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i komfortu pracodawcy.

Obowiązek sporządzenia okresowej analizy stanu bhp wynika z § 2 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się