Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

W ramach współpracy przygotowujemy pracodawców do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym BHP) oraz reprezentujemy naszych Klientów
w czasie ich trwania.

W trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Podczas kontroli inspektor z PIP ma uprawnienia do niczym nieskrępowanego wejścia na teren obiektów i pomieszczeń firmy, którą kontroluje. Nie musi okazywać przepustki ani przechodzić przez rewizję osobistą. Może prowadzić oględziny:

 • obiektów,

 • pomieszczeń,

 • stanowisk pracy,

 • maszyn i urządzeń,

 • procesu technologicznego,

 • pracy.

Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy kontrolerzy mają także prawo do przesłuchiwania zatrudnionych w zakresie kwestii związanych z inspekcją i uzyskania od nich zeznań w formie ustnej i pisemnej. Inspektorzy muszą mieć wgląd do:

 • dokumentacji technologicznej i technicznej,

 • zestawień,

 • obliczeń,

 • akt osobowych kadry

Przebieg i rezultaty kontroli Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy mogą utrwalać za pośrednictwem środków technicznych, które służą do uwieczniania obrazu bądź dźwięku.

Zdarza się tak, że pracownicy nie chcą ujawniać pewnych informacji, bojąc się o możliwe reperkusje ze strony pracodawcy. Aby zapobiec takim przypadkom, prawo daje inspektorowi z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy możliwość wydania postanowienia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności uzyskania wrażliwych informacji – chodzi tu o ochronę tożsamości i danych osobowych narażonych na przykre konsekwencje pracowników. Na owe postanowienie każdy pracodawca może złożyć zażalenie w terminie trzech dni od dnia jego doręczenie. Zażalenie jest następnie rozpoznawane przez okręgowego inspektora pracy – postępowanie toczy się niejawnie i bez udziału składającego zażalenie.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – legalność zatrudnienia

Inspektor pracy, który zauważy złamanie przepisów z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ma prawo do skierowania wniosku do odpowiedniego sądu o nałożenie kary na osobę odpowiedzialną za naruszenia. Jest także uprawniony do poinformowania właściwych instytucji o wykrytym wykroczeniu – informuje on:

 • ZUS – o naruszonych przepisach ubezpieczeń społecznych;

 • urząd kontroli skarbowej – o wykroczeniu skarbowym;

 • Policję i Straż Graniczną – o naruszeniu przepisów o cudzoziemcach;

 • starostę – o stwierdzonych przypadkach naruszenia przez bezrobotnego przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Podczas realizowania kontroli Państwowej Inspekcji Pracy inspektor współdziała z:

 • organami samorządu załogi,

 • związkami zawodowymi,

 • radami pracowników,

 • społeczną inspekcją pracy.

Współdziałanie opiera się przede wszystkim na informowaniu o tematyce i zakresie, którego dotyczy kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, rozpatrywaniu zgłaszanych uwag i spostrzeżeń, dostarczaniu wiadomości o rezultatach kontroli i jej konsekwencjach, jak również na doradztwie w kwestii prawa pracy.

Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się