Procedury i instrukcje BHP

Procedury i instrukcje BHP

Procedury określają wymagania z zakresu bezpieczeństwa, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku. Ich treść wynika z obowiązujących przepisów i zasad bhp, a także szczegółowych norm dotyczących maszyn, urządzeń, narzędzi, zabezpieczeń oraz wskazówek technologicznych dla różnych rodzajów prac.

Przykładowo może to być procedura dotycząca oceny ryzyka zawodowego i jego uaktualniania, procedura magazynowania, procedura sytuacji awaryjnych, procedura prac niebezpiecznych, procedura w zakresie szkoleń bhp.

Istniejące dokumenty z zakresu bhp (instrukcje wewnątrzzakładowe) są swoistymi procedurami, jednak nie wskazują na osoby za nie odpowiedzialne, do czego zobowiązuje norma systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną.

Zgodnie z § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów z bhp:
Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
4) udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji.

Najczęściej podstawowymi instrukcjami w firmie są :
a) instrukcja ogólna bhp
b) instrukcja udzielania p. pomocy,
c) instrukcja p.poż.
d) instrukcje obsługi konkretnych urządzeń lub maszyn,
e) instrukcje dotyczące pracy ze środkami chemicznymi.

Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się