menu

Procedury i instrukcje BHP

Procedury i instrukcje BHP

Procedury określają wymagania z zakresu bezpieczeństwa, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku. Ich treść wynika z obowiązujących przepisów i zasad bhp, a także szczegółowych norm dotyczących maszyn, urządzeń, narzędzi, zabezpieczeń oraz wskazówek technologicznych dla różnych rodzajów prac.

Przykładowo może to być procedura dotycząca oceny ryzyka zawodowego i jego uaktualniania, procedura magazynowania, procedura sytuacji awaryjnych, procedura prac niebezpiecznych, procedura w zakresie szkoleń bhp.

Istniejące dokumenty z zakresu bhp (instrukcje wewnątrzzakładowe) są swoistymi procedurami, jednak nie wskazują na osoby za nie odpowiedzialne, do czego zobowiązuje norma systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną.

Zgodnie z § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów z bhp:
Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
4) udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji.

Najczęściej podstawowymi instrukcjami w firmie są :
a) instrukcja ogólna bhp
b) instrukcja udzielania p. pomocy,
c) instrukcja p.poż.
d) instrukcje obsługi konkretnych urządzeń lub maszyn,
e) instrukcje dotyczące pracy ze środkami chemicznymi.