Blog

współpraca

W ostatnim czasie podjęliśmy współpracę z serwisem Jobsora.

samokształcenie

Metoda samokształcenia kierowanego została zdefiniowana w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z roku 2004. Pozwala ona nie tylko na uzyskiwanie, ale również aktualizowanie oraz uzupełnianie zdobytej już wcześniej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na czym dokładnie polega taka forma kształcenia oraz jak przebiega?

ryzyko zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku dotyczącym przepisów bhp, za ryzyko zawodowe uznaje się prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych w związku z wykonywaną pracą. Chodzi tu przede wszystkim o skutki zdrowotne oraz prawdopodobieństwo urazów. Jakie są obecnie stosowane metody określania ryzyka zawodowego?

uprawnienia inspektora BHP

Inspektorzy BHP to pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich nadrzędnym celem jest stanie na straży przestrzegania przepisów BHP w zakładach pracy. Zakres obowiązków oraz uprawnienia inspektorów regulowane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

testtttt 111