Blog

ryzyko zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku dotyczącym przepisów bhp, za ryzyko zawodowe uznaje się prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych w związku z wykonywaną pracą. Chodzi tu przede wszystkim o skutki zdrowotne oraz prawdopodobieństwo urazów. Jakie są obecnie stosowane metody określania ryzyka zawodowego?

uprawnienia inspektora BHP

Inspektorzy BHP to pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich nadrzędnym celem jest stanie na straży przestrzegania przepisów BHP w zakładach pracy. Zakres obowiązków oraz uprawnienia inspektorów regulowane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

wypadek przy pracy

Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy pozostaje nieprawidłowe zachowanie się pracownika, czyli nieprzestrzeganie przez niego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W niektórych branżach jednak wyróżnia się także inne przyczyny wypadków. Zanim je poznamy, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym właściwie jest wypadek przy pracy.

home office

Epidemia koronowirusa, z którą obecnie mierzy się cały świat, coraz częściej wymusza na pracodawcach i pracownikach konieczność pracy zdalnej, w przepisach nazywanej telepracą, potocznie Home Office. Jest to praca, wykonywana na podstawie umowy o pracę, jednak w innym miejscu, niż siedziba firmy. Wywiązywanie się z obowiązków, a także raportowanie efektów pracy w pracy zdalnej odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

testtttt 111